هزینه های ارسال در شیراز  رایگان است و در دیگر نقاط کشور، با احتساب مسافت و طبق تعرفه باربری محاسبه میگردد.